GBIF IOPB

CBD-GTI

IAPT

Botanický ústav SAV je miestom dynamického rozvoja vedy a výskumu v celej škále botanických odborov od biosystematiky, evolúcie, taxonómie, fytogeografie a výskumu vegetácie po rastlinnú fyziológiu. Objektom výskumu sú prirodzene rastúce nižšie a vyššie rastliny a ich spoločenstvá, ako aj invázne, nepôvodné a kultúrne rastliny. Výskumný priestor pokrýva okrem Slovenska, Karpát a priľahlej Panónskej nížiny, i Alpy, Mediterán a Škandináviu, Severnú Ameriku a Áziu. Kľúčovými témami výskumu sú:

Ťažiskové série monografií:

Naše pracovisko je sídlom Medzinárodnej asociácie pre taxonómiu rastlín (IAPT), jedinej globálne pôsobiacej profesnej organizácie v oblasti systematiky a taxonómie rastlín. Spolupracujeme na rámcových projektoch EÚ zameraných na štúdium biodiverzity (Open-UP, EU BON, MSBP Kew, PESI, EDIT, ENSCONET, INTRABIODIV). Podieľame sa na spracovaní medzinárodných projektov Flora Europaea, Atlas Flora Europaeae, Prehľad vegetácie Európy, Európsky informačný systém pre nepôvodné druhy. Sme externým školiacim pracoviskom pre doktorandské štúdium vo vedných odboroch botanika a fyziológia rastlín.

Pre potreby decíznej sféry (Štátna ochrana prírody SR, Ministerstvo životného prostredia SR) zabezpečujeme floristický inventarizačný výskum, pripravujeme súpisy organizmov, podklady pre zákonomo chránené druhy a podobne. Výsledky nášho vedeckého výskumu sú podkladmi pre plnenie záväzkov našej krajiny, ako signatára Dohovoru o biologickej diverzite (CBD), pre plnenie záväzkov voči európskej legislatíve (napr. Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, Smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov, vznikajúca Smernica o regulácii nepôvodných druhov, Rámcová smernica o vode 2000/60/EC) transponovanej do národnej legislatívy, či napĺňaniu Globálnej stratégie ochrany rastlín 2011–2020.

Dlhodobo budujeme botanické informačné zdroje (BIS – Botanický informačný systém; CDF – Centrálna databáza fytocenologických zápisov; herbárová zbierka "SAV"; knižnica).

Botanický ústav SAV slovom a obrazom (pdf)

Galéria osobností BÚ SAV (pdf)
galeria_osobnosti


© Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 594 26 111, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin Matúš Kempa - posledná zmena 21. apríla 2011

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!