GBIF IOPB

CBD-GTI

IAPT

Botanický ústav SAV je svojim vedeckým zameraním na Slovensku jedinečné výskumné pracovisko a má kľúčovú pozíciu. Je miestom dynamického rozvoja vedy a výskumu v celej škále botanických odborov od biosystematiky, evolúcie, taxonómie, fytogeografie, diverzity a výskumu vegetácie po rastlinnú fyziológiu. Objektom výskumu sú prirodzene rastúce nižšie a vyššie rastliny a ich spoločenstvá, ako aj invázne, nepôvodné a kultúrne rastliny. Výskumný priestor pokrýva okrem Slovenska, Karpát a priľahlej Panónskej nížiny, aj Alpy, Mediterán, Škandináviu, Ameriku a Áziu. Kľúčovými témami výskumu sú:

Cieľom nášho výskumu je porozumieť rastlinstvu na našom území, ako aj v priľahlých oblastiach európskeho kontinentu, aby sme dokázali zachovať jeho nenahraditeľnú funkciu v ekosystémoch, ktoré poskytujú ľudstvu služby a úžitky, a tak predstavujú pre spoločnosť významnú ekonomickú hodnotu.

Územie Slovenska patrí z hľadiska rozmanitosti pôvodného rastlinstva medzi najbohatšie v Európe – rastie tu približne 32% z celkového počtu druhov uvádzaných z nášho kontinentu. Je križovatkou biogeografických regiónov a migračných ciest živých organizmov a jedným z najsevernejších centier endemizmu v Európe. Našou úlohou je tieto jedinečné prírodné hodnoty našej krajiny skúmať a upozorňovať na ne.

Ťažiskové série monografií – národne orientovaný výskum:

Významná medzinárodná pozícia nášho pracoviska:

Iné dôležité aktivity:

Botanický ústav SAV slovom a obrazom (pdf)

Galéria osobností BÚ SAV (pdf)
galeria_osobnosti


© Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 594 26 111, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin Matúš Kempa - posledná zmena 21. apríla 2011

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!